• Haydn Year: 1772, 1792 Movements: 6
 • Chopin Year: 1824 Movements: 5
 • Chopin Year: 1829 - 1832 Movements: 12
 • Mozart Year: 1783 or Later Movements: 5
 • Mozart Year: 1783 - 1784 Movements: 1
 • Scarlatti Year: Unknown Movements: 1
 • Schubert Year: Unknown Movements: 1
 • J S Bach Year: 1708 (?) Movements: 2
 • Chopin Year: 1842 Movements: 1
 • Mozart Year: 1772 Movements: 3
 • Scarlatti Year: Unknown Movements: 1
 • Schubert Year: 1827 Movements: 4
 • Chopin Year: 1817 - 1818 Movements: 1
 • Mozart Year: 1772 Movements: 4
 • Scarlatti Year: Unknown Movements: 1
 • Scarlatti Year: Unknown Movements: 1
 • Mozart Year: 1783 or Later Movements: 5
 • J C Bach Year: 1766 Movements: 2
 • J C Bach Year: 1766 Movements: 3
 • J S Bach Year: 1730 (?) Movements: 3
 • Haydn Year: 1788 - 1793 Movements: 6
 • Marcello Year: 1732 Movements: 4
 • Rondeau Year: 2013 Movements: 1
 • Scarlatti Year: Unknown Movements: 1
 • Scarlatti Year: Unknown Movements: 1
 • L Mozart Year: 1759 Movements: 3
 • Scarlatti Year: Unknown Movements: 1
 • Boismortier Year: Around 1742 Movements: 4
 • Boismortier Year: Around 1742 Movements: 3
 • Boismortier Year: Around 1742 Movements: 3
 • Mozart Year: 1766 Movements: 1
 • Mozart Year: 1775 Movements: 4
 • J C Bach Year: 1780 Movements: 2
 • J S Bach Year: 1713 Movements: 3
 • J S Bach Year: 1713 Movements: 3
 • J S Bach Year: 1713 Movements: 3
 • J C Bach Year: 1770 Movements: 2
 • J S Bach Year: 1735 Movements: 3
 • Boccherini Year: 1773 Movements: 2
 • J S Bach Year: 1717 Movements: 3
 • Mozart Year: 1783 Movements: 3
 • Mozart Year: 1789 Movements: 3
 • Haydn Year: 1771 Movements: 4
 • J S Bach Year: 1730 Movements: 3
 • Mozart Year: 1778 Movements: 2
 • Mozart Year: 1781 - 1782 Movements: 2
 • Boismortier Year: Around 1725 Movements: 5
 • Boismortier Year: Around 1725 Movements: 4